Alt for mange dyr dræbes i trafikken hvert år

Vejdirektoratet går nu i gang med en større analyse af hele det overordnede vejnet for at finde de steder, hvor der sker flest påkørsler af dyr.  
 
Formålet er at få en viden om, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at bygge nye faunapassager eller andre tiltag, der kan beskytte dyrene og hjælpe dem sikkert over vejen. 
 
”Vi oplever desværre hver år, at der sker rigtig mange trafikdrab af dyr på vejene herhjemme, og med den rette viden vil vi være bedre rustet til at nedbringe det tal. Både af hensyn til dyrene men i høj grad også af hensyn til trafiksikkerheden og de mange bilister, der kommer i farlige situationer, når de rammer dyr,” siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.  
 
Biolog Christina Steenbeck fra Vejdirektoratet supplerer:
”Den nye analyse kan hjælpe os med at lokalisere de punkter på vejnettet, hvor dyrene hyppigt krydser vejene i deres jagt på blandt andet nye territorier og mager. Og dermed vil analysen gøre os i stand til at beskytte dem bedre.”  
 
Især vil undersøgelsen have fokus på at kortlægge trafikdrabene på truede eller fredede arter som skovmårer og ildere. Der er i forvejen ikke særligt mange af disse dyr i den danske natur, og derfor er trafikdrab på netop dem særligt skadelige for den danske bestand.  
 
Men også dyr som grævlinger og oddere vil have opmærksomhed, da også disse arter er negativt påvirket af de store veje, der skærer sig gennem det danske landskab.  
 
”Vi har udvalgt tre forskellige artsgrupper, der bruger landskabet i forskellig målestok. Det drejer sig om hjortedyr, odder/bæver og padder. De har forskellig levevis, så analysen vil give os et bredt overblik over, hvor det er særligt nødvendigt at sætte ind med faunapassager” siger Christina Steenbeck.  
 
Helt konkret handler en stor del af problemet med de mange trafikdrab på dyr om, at de store veje – som for eksempel motorveje og hovedlandeveje – agerer som barrierer for dyrene i landskabet. De hegner dem simpelthen inde på territorier, der ofte er for små til dem. Og når dyrene forsøger at krydse vejene – for eksempel for at tage nye territorier i brug – risikerer de at blive ramt af trafikken.  
 
Problemet er især fremherskende på den ældre del af vejnettet. På de nye veje har Vejdirektoratet i stigende grad anlagt faunapassager for at mindske den negative indvirkning på dyrelivet, men det gælder ikke for det ældre vejnet.  
 
”Samtidig har vi i det seneste årti oplevet en markant stigende trafik på det overordnede vejnet, og det har været med til at skabe den barriereeffekt, som de store veje har på dyrelivet herhjemme,” siger Christina Steenbeck.  
Analysen forventes færdig til maj næste år. Og herefter skal der tages stilling til, hvordan analysens resultater skal udmøntes i konkrete forbedringer for dyrelivet langs statsvejnettet.  
 

Fakta:

Analysen fokuserer især på disse grupper af dyr:  
 
Hjortedyr. De udgør på grund af deres størrelse en trafiksikkerhedsmæssig risiko.  
 
Grævlinger og skovmårer: Faunapassager til hjortedyr bliver også brugt af for eksempel grævlinger, der er negativt påvirket af motorvejene. Faktisk udgør E45 Østjyske Motorvej en så markant barriere for grævlinger, at der er genetisk forskel på bestandene øst og vest for vejen. Det samme gælder for skovmåren, der er fredet og vurderes på den såkaldte Rødliste som ”næsten truet.” Hvor veje krydser skove eller læhegn dræbes hvert år mange skovmårer.  
 
Odder/bæver: Odderen er beskyttet af habitatdirektivet, og bæveren er fredet.  
 
Padder: Padder er en gruppe af dyr, der lever både i vand og på land. Eksempler er frøer og tudser. De fleste paddearter er beskyttede af Habitatdirektivet. Det er tæt på umuligt for padder at overleve forsøget på at krydse en motorvej, og sikre passagemuligheder vil hjælpe paddebestanden.  
 

Be the first to comment on "Alt for mange dyr dræbes i trafikken hvert år"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*