Sønderborg Kommune: Klimaplan skal fremtidssikre områder mod store vandmængder

Højvande i Sønderborg. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk
Byrådet i Sønderborg Kommune har vedtaget Klimatilpasningsplan 2022, som tager højde for kommende års vandmasser i forbindelse med, at havene stiger, der kommer mere regn, og grundvandet stiger.
Den nye Klimatilpasningsplan viser, hvordan klimaforandringerne vil påvirke Sønderborg Kommune i årene frem til år 2100. Den største udfordring i Sønderborg Kommune er det stigende havvand. Men stigende vandmængder fra regn giver også problemer for kloaksystemerne og risiko for at overfladevand kan samle sig på steder, hvor det kan gøre skade. Andre steder udgør grundvand tæt på jordoverfladen et stigende problem
 
– Vi har nu et værktøj, som vi kan bruge i prioriteringen af arbejdet med at håndtere oversvømmelser fra havet og store regnmængder. De udsatte områder er primært steder, hvor vi allerede i dag oplever problemer, men der er også områder, hvor konsekvenserne ved en fremtidig hændelse for stormflod eller skybrud er store. Alle borgere har også mulighed for selv at se, om de bor et sted, som nu eller i fremtiden er i risiko for oversvømmelse, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Klimatilpasningsplanen hænger sammen med Sønderborg Kommunes DK2020 Climate Action Plan, som blev vedtaget i 2020. Målet med DK2020-planen er, at Sønderborg i 2050 er en klimarobust kommune i forhold til CO2-reduktion og klimatilpasning.
 
Natur-, Klima- og Miljøudvalget har desuden vedtaget Handleplan for Klimatilpasning, hvor der er prioriteret en række konkrete projekter, som er udpeget i Klimatilpasningsplanen.
 
– Vi kan i Klimatilpasningsplanen se, at fremtidige oversvømmelser især vil have store omkostninger i Sønderborg By, Gråsten og Vemmingbund. Den nye handleplan omsætter en række af målene i klimatilpasningsplanen til konkrete projekter. Projekterne er udvalgt ud fra risiko for skade på ejendom, vigtig infrastruktur, men også ud fra institutioner eller kulturværdier, som er i fare for at blive oversvømmet, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

Sønderborg Kommune har udarbejdet handleplanen i samarbejde med Sønderborg Forsyning. Handleplanen indeholder 13 projekter. Det er blandt andet skybrudssikring af en viadukt i Gråsten og Guderup Plejecenter, der ligger lavt i terræn samt forsinkelse af separeret regnvand og skybrudsvand i Skratmosen i Sønderborg. Generelt skal der indtænkes regnvandsbassiner, når der kloaksepareres, og de skal så vidt muligt udføres på en måde, så de også tilfører lokalområdet rekreativ værdi. Der skal også være øget fokus på overfladevand som et rekreativt element ved planlægning af nye boligområder.
 
Desuden skal der arbejdes på stormflodsbeskyttelse af Gråsten-Egernsund, Sønderborg By, Vemmingbund og Østerby på Kegnæs. Det skal blandt andet ske via borgerinddragelse.
 
Gennemførsel af projekterne vil ske i takt med, at der findes finansiering til dem. 
 
Link til Klimatilpasningsplanen: https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/42#/
 
Link til handleplanen: Handleplan for klimatilpasning 2022 (sonderborgkommune.dk)

Kilde: Sønderborg Kommune