NATUR: En række vandløb får førstehjælp

SØNDERBORG: Vandløb og andre vådområder er vigtige elementer i landskabet, og deres tilstand er afgørende for deres funktion som levested for planter og dyr. I en national indsats skal Sønderborg Kommune sammen med vandrådet restaurere en række vandløb.

Miljøstyrelsen står bag indsatsen, som hedder Vandområdeplan 3 og dækker perioden 2021-2027. Staten har til arbejdet med at planlægge og udføre vandløbsrestaureringerne afsat 28,4 mio. kr. i området Lillebælt og vest for Lillebælt. Heraf tilfalder ca. 4 mio. kr. Sønderborg Kommune.

– Umiddelbart tænker de fleste nok, at vi ikke rigtigt har nogen vandløb i Sønderborg Kommune. Men de, der arbejder med området, ved, at vi har mange, og at nogle af dem trænger til en hjælpende hånd. Vi er i fuld gang – sammen med en række interessenter – med at fjerne spærringer, at skifte bund og udlægge grus. Indsatsen styrker plante- og dyrelivet i vandløbene og dermed det samlede miljø, og det kan vi kun bifalde, lyder det fra formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard.

– Indsatsen skal gennemføres i samarbejde med vandrådene, som der er ét af for hvert hovedvandopland. I Sønderborg er det næsten kun Lillebælt, der er opland – og en ganske lille del til Kruså/Vidå. Men hvert vandråd repræsenterer mange interessenter som lodsejere, lystfiskere og andre foreninger, så der er mange, der skal høres, og mange hensyn at tage, inden arbejdet kan gå i gang, supplerer udvalgets næstformand, Stefan Lydal.

FAKTA

Et vandløbs funktion som levested for dyr og planter afhænger af vandets kvalitet, mængden af vand samt af vandløbets fysiske form.

Indsatsprogrammet for vandløb i Sønderborg rummer flg. tiltag:

Spærring: Skelbæk, Skovbækken, G2 i Gråsten Skovene, Vibæk, Kirmajbæk, Snogbæk og Hundsbjerg Bæk

Udskiftning af bund: Skelbæk, Skovbækken, Pulverbæk, Blå å, Bovrup Bæk, Ballegård Møllebæk

Udlægning af grus: Hundsbjerg Bæk, Stolbro Bæk, Bredbæk, Kallemoos Bæk, Blommeskobbel Bæk

Genslyngning: Skovbækken, Nordborg Bæk, Blommeskobbel Bæk

Etablering af sandfang: Tilløb til Pulverbæk, Nordborg Bæk.