Aabenraa Kommune: – Hvad skal der ske med området nord for Kilen? Nyt museum?

På onsdagens byrådsmøde godkendte byrådet i Aabenraa Kommune et §17 stk. 4-udvalg, der skal håndtere de mange tværgående interesser i fremtiden for arealet nord for Kilen i Aabenraa.

Aabenraa Kommune har siden købet af arealet nord for Kilen på knap 100.000 kvadratmeter i Aabenraa by afsøgt en lang række muligheder for at sikre en fortsat by- og havneudvikling af Aabenraa.

Området nord for Kilen berører mange mennesker, virksomheder og andre interessenter, hvorfor afsøgningen af fremtidsløsninger også har været dilemmafyldt.

Misforståelser skaber forsinkelser

Dialogen har indtil nu være præget af misforståelser, og en fremtidig plan er desværre ikke nået i mål. Aabenraa Kommunes byråd forsøger derfor at råde bod herpå ved at bruge §17 stk. 4-udvalgskonstruktionen til at rette op på det. 

– Der er så mange interesser og potentialer på arealet, at det er vigtigt, at vi får konkretiseret opgaven og samlet det i et §17 stk. 4-udvalg. Det er en af de vigtigste opgaver i denne byrådsperiode, og det ligger mig meget på sinde, at vi finder løsninger, som kan række ind i årene, der kommer. Ansvaret er dog langt fra alene det nedsatte udvalgs, men hele byrådets. Vi har i en periode talt forbi hinanden, og der er brug for at genstarte dialogen og vende en fastlåst situation til noget positivt, og det tror jeg, at det nedsatte udvalg kan hjælpe med, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen.

Området Nord for Kilen er afgørende for den fremtidige klimasikring, som Aabenraa by står over for. Der er flere forskellige måder at omdanne arealerne, så de kan håndtere de klimaudfordringer, som byen allerede i dag står over for. Samtidig er det et gensidigt mål, at Aabenraa Havn fortsat skal være en aktiv erhvervshavn med attraktive arbejdspladser og være en havn af national interesse. I Aabenraa Kommunes erhvervsstrategi fremhæves en målsætning om, at der i 2026 er 60.000 indbyggere i Aabenraa Kommune. Det mål kan en samtidig by-og havneudvikling bidrage til. Slutteligt har byrådet besluttet, at et kunst- og søfartsmuseum med blandt andet en permanent Franciska Clausen-udstilling skal etableres på området.

Byrådet har udpeget Thomas Andresen som formand for §17 stk. 4-udvalget, og han ser frem til at gå i gang med arbejdet og påbegynde dialogen med de forskellige interessenter.

– Området Nord for Kilen har et enormt potentiale, og vi er med nedsættelsen af dette udvalg godt i gang med at samle de mange interesser i arealets fremtid. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet, og jeg ser frem til hurtigst muligt at komme i dialog med de mange parter, der har ønsker, drømme og tanker for områdets fremtid. Jeg er sikker på, at vi kan finde frem til nogle spændende løsninger, der tilgodeser både havnens, havnens kunder, kommunens og borgernes interesser, siger han

De sidder i udvalget

Ud over Thomas Andresen er også Dorte Soll udpeget af byrådet i Aabenraa Kommune. Derudover vil udvalget bestå af repræsentanter fra havnens virksomheder, en-to repræsentanter fra havnebestyrelsen, havnedirektøren, medlemmer med viden om det lokale og regionale boligmarked samt repræsentanter fra større virksomheder i Aabenraa Kommune. Udvalget kan desuden indkalde andre interessenter løbende.

Fakta

– Et § 17 stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som byrådet i henhold til loven om kommunernes styrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver.

– Modsat stående udvalg kan et §17 stk. 4-udvalg også rumme eksterne parters deltagelse.

– §17 stk. 4-udvalget Fremtiden for arealet Nord for Kilen er et midlertidig udvalg, som er nedsat til og med april 2024 og refererer til Økonomiudvalget.

Kilde: Aabenraa Kommune