TØNDER: Borgere tages med på råd om kommunikation fra jobcenteret

Ni borgere har takket ja til at indgå i et såkaldt borgerpanel. Borgerpanelet skal sparre med jobcenterledelsen og dermed komme med deres idéer og input til, hvordan kommunikation og information fra jobcenteret kan gøres endnu bedre.

Tilbage i november/december 2019 gennemførte Tønder Kommunes jobcenter en tilfredshedsanalyse blandt borgere på sygedagpenge og i jobklaringsforløb. Temaerne for undersøgelsen var kommunikation, information og sagsbehandling.

Undersøgelsen skete som led i jobcenterets bestræbelser på at skabe en højere grad af involvering af kommunens borgere. Undersøgelsen skal samtidig være med til at give et overblik over, hvilke indsatsområder jobcenteret særligt skal have fokus på i 2020.

I alt har 77 sygedagpengemodtagere og 19 borgere på jobafklaring deltaget i undersøgelsen, som har været anonymiseret.

Generelt giver de adspurgte borgere udtryk for, at de er godt tilfredse med mødet med jobcenteret og med samarbejdet med deres sagsbehandler. Dog afspejler undersøgelsen også, at der er områder, hvor jobcenteret fremover skal have fokus på at forbedre det borgervendte samarbejde.

Nedenstående afspejler, hvor stor en andel der indenfor de enkelte temaer har angivet, at de i “høj grad” har været tilfredse med jobcenteret.

Information om formålet med samtalerne: 83 %

Borgers forståelse af indholdet i samtalerne: 81 %

Inddragelse af borgersynspunkter: 78 %

Borgers tilfredshed med samarbejdet: 73 %

Sammenhæng mellem formål og indhold: 68 %

Sagsbehandlers kendskab til borgerens sag: 67 %

Borgers overblik over den videre plan: 60 %

Borgers forståelse af skriftlighed og breve: 57 %

Der er meget få af de adspurgte, der har svaret “i mindre grad tilfreds”, og stort set ingen af de adspurgte, har svaret “meget utilfreds” på spørgsmålene.

Jan Voss Hansen, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune, siger i en pressemeddelelse, at han sætter stor pris på den fine tilbagemelding i borgertilfredshedsundersøgelsen.

– Og det er meget positivt, at jobcentret har etableret et borgerpanel, som skal være med til at videreudvikle både samtaler og gøre breve mere borgervenlige.

Som supplement til de konkrete målinger har borgerene haft mulighed for i fritekst at kommentere deres oplevelse af samarbejdet, følgende udsagn er faldet i den forbindelse:

Det var min første samtale, men jeg føler mig fint afklaret i forhold til næste skridt

Jeg er super glad for forløbet i sygedagpenge. Jeg kan mærke, at min sagsbehandler og jeg er på samme side, og vi arbejder sammen fremadrettet mod raskmelding

Mange unødige gentagelser i breve gør dem svære at forstå

Er blevet mødt med fokus på mine behov. Tak

Meget positiv oplevelse i forhold til historier, man møder ude i samfundet.

Som det fremgår både af tilfredshedsmålingen og af de faldne kommentarer, oplever borgerne det generelt positivt at komme til samtale på jobcenteret. Dog er der et forbedringspotentiale i forhold til de breve, der sendes ud til borgerne. Brevene opleves som tekniske og kan derfor være svære at forstå. Derfor vil der i den nærmeste fremtid blive sat et arbejde i gang med at forbedre brevene.