Slut med flere eller større havbrug i Danmark

Vandmiljøet er i krise, og havet skal ikke være en skraldespand. Miljøminister Lea Wermelin fremsætter nu to nye lovforslag, der skal beskytte vandmiljøet. Det skal være slut med udvidelse af havbrugsproduktion gennem kompensationsopdræt, og der skal føres mere effektivt tilsyn med havbrugene.

Ikke flere eller større havbrug i Danmark. Fremtidens fiskeopdræt skal være bæredygtigt og i mindre grad foregå i havet, men i miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land.

Miljøminister Lea Wermelin var klar i mælet, da hun sidste år lagde op til at ophæve det lovgrundlag, som skulle gøre det muligt at udvide eller etablere ny havbrugsproduktion. Den 22. oktober begynder 1. behandlingen af dette lovforslag i Folketinget. Samtidig 1. behandles et lovforslag, der skal sikre et mere effektivt tilsyn med havbrugene.

– Vores havmiljø er presset, og jeg ønsker hverken flere eller større havbrug i Danmark. Det er en sektor, hvor der opdrættes fisk i netbure ude på havet, og hvor der udledes stoffer direkte til vandmiljøet. Uden nogen form for rensning. Det er på tide, at vi får ryddet op og sikret et effektivt tilsyn med havbrugene. Vi skal være et grønt foregangsland – også når det gælder fiskeopdræt, siger miljøminister Lea Wermelin.

Potentiale i dambrug på land
Med det ene lovforslag ophæves lovgrundlaget for at fastsætte regler om, at marine virkemidler som f.eks. muslinger kan bruges til at kompensere for havbrugenes miljøpåvirkning. Uden mulighed for brug af kompenserende marine virkemidler forventes det at blive vanskeligt for havbrugssektoren at vokse.

– Vandmiljøet har trange kår flere steder, men med den rigtige teknologi, der løbende forbedres, kan der opdrættes miljøvenlige fisk i dambrug på land, hvor man har fokus på både rensning og genanvendelse af vandet. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide havbrug med risiko for vandmiljøet, siger Lea Wermelin.

Samtidig med, at havbrugssektoren får vanskeligt ved at vokse, tages et vigtigt skridt mod  oprydning i havbrugssektoren. Fremover bliver det Miljøstyrelsen, der udsteder miljøgodkendelser til havbrugene og fører tilsyn med disse godkendelser. I dag er opgaven delt mellem Miljøstyrelsen og 7 kommuner. Miljøstyrelsen udsteder i forvejen placeringstilladelser til havbrugene. På den måde samles viden og kompetencer ét sted, og ressourcerne bruges bedst muligt.

Lovforslaget om at samle myndighedskompetencen er en del af den handleplan for oprydning i havbrugssektoren, som miljøminister Lea Wermelin lancerede i juni måned. Handleplanen indeholder herudover en række konkrete initiativer, der skal stramme op på området og sikre et mere effektivt tilsyn med havbrugene. Der skal blandt andet stilles mere præcise krav til driftsjournaler og indberetninger fra havbrugene, vejledningerne på havbrugsområdet skal opdateres, og så skal der indføres et digitalt indberetningssystem på havbrugsområdet.

De to lovforslag førstebehandles i Folketinget den 22. oktober 2020 og forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Fakta

  • Opdræt af fisk i havbrug foregår i store net på havet, og havbrugene udleder næringsstoffer direkte til havmiljøet uden renseforanstaltninger. Der findes 19 havbrug i Danmark.
  • Der opdrættes overvejende regnbueørreder i havbrug.

Be the first to comment on "Slut med flere eller større havbrug i Danmark"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*