– Har du købt nok træpiller til vinteren?

Træpillerne her er ikke importerede, men er af dansk produktion. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Hver måned udgiver Energistyrelsen et samlet overblik over forsyningen på tværs af de forskellige energiformer. Desuden offentliggør Energistyrelsen månedligt de seneste tal for, hvordan den danske spareindsats på el og gas udvikler sig.

Status for el

 • Forsyningen af el er stabil.
 • Hvis vejret bliver gennemsnitligt, forventer Energistyrelsen ikke mangel på strøm denne fyringssæson, men der er øget risiko i forhold til normale år.
 • Forsyningssituationen afhænger blandt andet af vejret, herunder temperatur, nedbør, og om der vil være lange perioder med vindstille og skyet vejr. Desuden afhænger den af, at forbrugerne fortsætter med at spare på strømmen og flytter forbruget til timer med størst elproduktion. Der er typisk mest vedvarende energi i elsystemet, når elpriserne er lavest. 
 • Forsyningssituationen påvirkes desuden af uforudsete hændelser, herunder nedbrud eller længerevarende vedligehold af elproducerende anlæg.
 • I Danmark er der truffet en politisk beslutning om at udskyde lukningen af dele af tre danske kraftværker. Det stiller Danmark bedre i forhold til risikoen for strømafbrydelser og bidrager til, at vi er bedre rustet til denne vinter end den foregående.
 • Priserne på el er svingende og kan i perioder blive meget høje. Det gælder eksempelvis, når der er et sammenfald imellem højt elforbrug og lav produktion fra vedvarende energi som vind og sol.

Status for gas

 • Forsyningen af gas er stabil.
 • Lagerfyldningen i EU har forløbet planmæssigt og lagrene er næsten helt fyldte i hele EU. Både i Danmark og EU er den totale lagerfyldning over 90 procent, som er målet pr. 1. november. 
 • Henover sommeren har gasforbruget i Danmark været tæt på gennemsnitsforbruget for de foregående 5 år. En tilbagevenden til dette forbrugsniveau i en længere periode kan presse forsyningen – især hvis øvrige EU-landes forbrug nærmer sig niveauet inden krisen. For at komme godt igennem fyringssæsonen er det vigtigt, at danskerne fortsætter med at spare. Hvis forbruget stiger til det niveau, vi har set tidligere, og vejret til vinter bliver koldt, er der dog risiko for, at der kan opstå mangel på gas i vinteren 2023/24.
 • Europa har i 2022 og starten af 2023 i høj grad erstattet russisk ledningsgas med LNG, som sejles fra blandt andet USA. LNG-markedet er ligesom oliemarkedet et verdensmarked, og øget forbrug af LNG i Kina og andre asiatiske lande vil presse priserne og forsyningsmulighederne i Europa. Kinas forbrug er allerede stigende. Dette øger også vigtigheden af fortsatte gasbesparelser i Europa, da vi er følsomme overfor forbruget i Asien samt mulighed for et fuldt stop for russisk gas.
 • Energistyrelsens erklæring om Early Warning fra d. 20. juni 2022  gælder fortsat.

Status for olie

 • Forsyningen af olie er stabil.  
 • Der er henover sommeren registreret en stigning i oliepriserne på 30 procent. Ifølge det Internationale Energiagentur, må det forventes, at priserne fortsat vil stige året ud pga. mindre produktion på verdensmarkedet. Energistyrelsen følger situationen tæt og vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke bliver behov for særlige tiltag til reduktion af olieforbruget.

Status for biomasse – herunder træpiller

 • Forsyningen er stabil.
 • Energistyrelsen forventer ikke mangel på biomasse, herunder træpiller. Danmark har blandt andet lempet bæredygtighedskravene for træpiller til privat brug pr. 1. november 2022 for at undgå en mangelsituation.

Baggrund for analysen

I analysen af forsyningssituationen har Energistyrelsen udregnet reduktionen i danskernes forbrug som forskellen mellem det faktiske forbrug og det normale forbrug. Udregningerne er baseret på:  

 • Det faktiske forbrug er baseret på data fra Energinet, der ejer og driver transmissionsnettene for el og gas
 • Det normale forbrug tager udgangspunkt i Klimastatus- og fremskrivning 2022
 • Det normale forbrug er forbrugsforventningen ved indgangen til 2022, dvs. før energikrisen
 • Gasforbruget er desuden korrigeret for udsving i temperaturen, således at faktisk og normalt forbrug er mere sammenlignelige.

Kilde: Energistyrelsen