Aabenraa og Sønderborg kommuner vil gerne have forbud mod trawlfiskeri og muslingeskrab

Der drives kraftigt fiskeri - bundskrabing - efter blåsmuslinger i Aabenraas Fjord - med myndighedernes tilladelse i dag. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Ingen tvivl om at det er en belastning for livet i Flensborg Fjord (Aabenraa Fjord) når der skrabes efter blåmuslinger. Og for den sags skyld også når der fiskes med trawl. Og det blev udført igen i år.
Ålegræs, andre begroninger, småkravl og andre vigtige dele af livet på bunden af fjorden bliver slået tilbage til start hvert eneste år, når muslingeskraberen kommer.

Erhvervsfiskeriet efter blåmuslingerne og trawlfiskeri i Flensborg Fjord i den danske del sker med myndighedernes tilladelse. Overalt hvor der er 4 meters vanddybde som minimum, må der eksempelvis skrabes efter blåmuslingerne.

Allerede den 26. august 2020 blev der sendt en skrivelse til miljøminister Lea Vermelin og den daværende fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen:

Det er kommunernes vurdering, at fjorden ikke længere kan tåle fiskeri med bundskrabende
redskaber, da de forstyrrer og ødelægger bunden, hindrer ålegræssets udbredelse og fjerner
vigtige økosystemer. Denne form for fiskeri er hverken bæredygtigt eller i overensstemmelse
med fjordens miljømål. Muslingebankerne i Flensborg Fjord har stor betydning som
fødegrundlag for fjordens fisk og fugle og som biologiske filtre, der sikrer klart vand. En stor,
sund bestand af muslinger i Flensborg Fjord er nødvendig, så fjorden hurtigst muligt kommer
sig efter sommerens iltsvind, og så fjorden i fremtiden bliver robust over for de påvirkninger,
den udsættes for. En fjord i balance med sunde muslingebanker, ålegræsenge, stenrev og en
udviklet flora og fauna vil have stor betydning for området som et attraktivt sted for
mennesker og dyr.
Sønderborg og Aabenraa Kommuner deler Flensborg Fjord med vores tyske naboer. Flensborg
by har udtalt sig imod muslingefiskeri, og der er i øjeblikket ingen muslingefiskeri i den tyske
del af Flensborg Fjord.
Sønderborg og Aabenraa Kommuner anmoder om helt at forbyde muslingefiskeri med
bundslæbende redskaber i den danske del af Flensborg Fjord.

Skrivelse fra Sønderborg og Aabenraas borgmester

Nu har borgmestrene i Sønderborg og Aabenraa lavet en skrivelse igen – denne gang opfordrer de igen til at skrabefiskeriet efter muslinger og trawlfiskeri stoppes helt i Flensborg Fjord.

Se skrivelsen fra hhv. Sønderborgs og Aabenraas borgmester her.

Læs også denne artikel.