Tønder Kommune: Okkerudslip i Løgumkloster Bæk – hensyn til både fugle og fisk

Tønder Kommune: Okkerudslip i Løgumkloster Bæk - hensyn til både fugle og fisk - Pressefoto Tønder Kommune.

Ved en okkersø i Løgumkloster Bæk, er et overløb er brudt sammen. Okkersøen skal mindske okker i vandløbet til gavn for fisk og smådyr.

Tønder Kommune har hurtigt sat initiativer i gang, som mindsker okkerudledningen. Samtidig har der skullet tages hensyn til ynglende traner i området.

Midt i sidste uge (uge 11) blev Tønder Kommune opmærksom på, at okkersøen i Løgumkloster ikke fungerede efter hensigten. En besigtigelse viste, at søens overløb – en lille form for dæmning, der skal holde vand tilbage i søen – var brudt sammen, så vandet havde frit løb gennem søen. Det betød, at der kunne løbe mere okkerholdigt vand ud i vandløbene end normalt.

Vandstanden i okkersøen var blevet så lav, at et tranepar havde valgt at bygge rede i søen og ruger nu på æg. Tranen er en beskyttet fugl. Derfor  var og er Tønder Kommune forpligtiget til at have dette med i sine overvejelser omkring de tiltag, der her og nu skulle sættes i værk.

Der er derfor tirsdag den 22.3.2022 blevet gravet et midlertidigt overløb fra søen til en tilstødende eng, så vandet fra søen kan løbe hen over engen, inden det løber tilbage i Løgumkloster Bæk og ud i Brede Å. På engen vil en del af den resterende okker kunne nedfælde sig.

Det blev i den forbindelse afklaret, at engen kan bruges midlertidigt uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og at landmanden var indforstået med det praktiske.

Samlet set har Tønder Kommune vurderet, at den bedste måde at afveje både hensyn til tranernes rede med æg og fiskebestanden er at etablere det midlertidige overløb på engen umiddelbar nedstrøms okkersøen. På den måde tilbageholdes vandet et stykke tid på engen, så okkeren kan bundfælde sig. Samtidig sikres det, at tilbageholdelsen af vandet ikke oversvømmer tranereden og dermed ødelægger æg eller unger i reden.

Senere på året efter tranernes ynglesæson bliver det oprindelige overløb fra okkersøen repareret.

FAKTA:

• Okkersøen ligger i området mellem Industrivej og Hydros fabrik. Den blev etableret i 1990’erne for at opsamle okker, der kommer fra arealerne, der ligger ovenfor søen.

• I mange lavbundsjorder er okker er naturligt forekommende jernforbindelser, som kan udvaskes til vandløb.

•  En okkersø fungerer ved at forsinke vandet, så en stor del af okkeren tilbageholdes, inden det løber videre ud i vandløbene.

•  Overløbet var brudt sammen, så vandet ikke blev holdt tilbage i søen. Som midlertidig løsning tilbageholdes vandet på engen ved siden af okkersøen.

•  Traner er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1. For arter på Bilag 1 gælder blandt andet:

•  “…Med forbehold af artikel 7 og 9 træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at indføre en generel ordning til beskyttelse af alle de i artikel 1 omhandlede fuglearter, herunder især forbud mod: a) forsætligt at dræbe eller indfange dem, uanset hvilken metode der anvendes b) forsætligt at ødelægge eller beskadige deres reder og æg samt fjerne deres reder…”

Kilde: Tønder Kommune