Test af langtrækkende drone til at styrke fiskerikontrol og overvågning og af danske farvande

En ny langtrækkende drone har været i luften i Danmark fra april til medio august 2023. Dronen er blevet brugt til at teste, hvordan droner kan anvendes til at styrke farvandsovervågning, herunder fiskerikontrol i danske farvande.

Dronen, der blev fløjet med i Nordjylland, har en aktionsradius på cirka 140 km fra kysten og en missionstid på ca. ni timer i døgnet. I testperioden fløj den fra Tranum klit og dækkede havområdet langs Jyllands nord- og vestkyst fra Ålbæk Bugt til Ringkøbing Fjord.

Den australskproducerede drone er af typen Textron Aerosonde med et vingefang på 370 cm og en vægt på 36,4 kilo. Når den skal den i luften, affyres den fra en katapult og skal indfanges med et stort net, når den skal på jorden igen.

På fiskerikontrolområdet blev det bl.a. testet, hvordan data fra droner kan bruges til kontrollere, om der fiskes i områder med fiskerimæssige begrænsning, om der sker ulovligt udsmid af fisk og hvordan man styrker udvælgelsen og prioriteringen af de fiskefartøjer, der udtages til fysisk fiskerikontrol.

Udvælgelsen af fartøjer til kontrol sker i dag på baggrund af en analyse af data fra bl.a. fiskernes egne indberetninger i landingserklæring og logbog, data fra øvrige overvågningssystemer som AIS og VMS, der overvåger fartøjernes fysiske placering samt evt. tidligere overtrædelseshistorik:

– I Fiskerikontrollen anvender vi i dag en række satellitbaserede systemer til at overvåge de fiskefartøjer, der fisker i de danske farvande. På denne måde har vi altid fuldt overblik over, hvor fiskefartøjerne befinder sig rent geografisk. Vi har henover sommeren været i gang med at teste, hvordan en langtrækkende drone kan bruges til at supplere de data om fiskefartøjernes adfærd, vi har fra satellitovervågningerne. Med en drone vil man eksempelvis hurtigt kunne kontrollere og dokumentere, om der foregår ulovligt udsmid af fisk eller fiskes i forbudsområder som fx Natura 2000-områder eller særlige fiskeyngelområder, der er lukket for fiskeri. Dronens hastighed gør, at den relativt hurtigt kan komme frem til et fartøj for at lave kontrol. Samtidig er den vanskelig at høre og se på afstand. Det betyder, at et fiskefartøj, der bevidst bryder reglerne med for eksempel brug af ulovlige fiskeredskaber, ikke kan nå at tømme nettet i havet, før vi når frem og dokumenterer overtrædelsen, fortæller kontrolkoordinator i Fiskeristyrelsen Lone Agathon Jensen.

Når dronen bruges til fiskerikontrol, sidder der en fiskerikontrollør ved siden af piloten og guider operatørerne eller følger missionerne online via en webapplikation.

Fiskeristyrelsen har deltaget i dronetesten med Søværnet, Toldstyrelsen og European Maritime Safety Agency (EMSA), som er et agentur under EU’s Transportkommission. Dronen og arbejdet med at få den i luften er finansieret af EMSA og indgår i et fælleseuropæisk droneprojekt. EMSA har gennem de seneste år opbygget en betydelig service, hvor medlemslandene kan anmode om dronestøtte til deres farvandsovervågning.

Læs mere om droneforsøget på European Maritime Safety Agency’s hjemmeside https://www.emsa.europa.eu/

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri