Sønderborg Kommunes regnskab for 2023 viser en økonomi i balance

Sønderborg Kommunes årsregnskab for 2023 viser en kommune med en sund økonomi og med en god økonomistyring. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Sønderborg Kommunes årsregnskab 2023 godkendes og sendes til revision.

– Jeg glad for at kunne præsentere et regnskab for 2023 i balance, som betyder, at vi er startet 2024 med et godt økonomisk udgangspunkt. Det sikrer, at vi fortsat kan levere på alle serviceområder og fastholde en god udvikling i Sønderborg Kommune. Særligt glæder jeg mig over, at vi lykkedes med at tiltrække nye uddannelser og flere studerende, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

Kommunens samlede driftsresultat er et overskud på 274 mio. kr. Det skyldes blandt andet et mindreforbrug på driften i kommunens fagudvalg på ca. 100 mio. kr. i forhold til et budget på 5.469 mio. kr. I de ca. 100 mio. kr. indgår midler til aktiviteter, der strækker sig ind i 2024 og derfor vil blive søgt overført. 

Forudsætningerne for budgettet 2023 var usikre på grund af høje priser samt stigende udgifter på særligt det specialiserede socialområde og udgifter relateret til flere ældre. For at sikre kommunens robusthed over for udfordringerne og opnå den nødvendige balance mellem indtægter og udgifter har Byrådet i 2023 reduceret i de kommunale udgifter samt øget kravet til kassebeholdningen til minimum 100 mio. kr.

– Jeg er stolt over, at et samlet byråd har medvirket til at løse udfordringerne det seneste år, hvilket skyldes en stram økonomistyring i alle fagudvalg. Heldigvis var 2023 ikke så præget af udfordringer, som vi havde frygtet. Konjunkturerne har udviklet sig bedre end forventet, og derfor er ledigheden stadig lav. Det gør, at der er gode rammer for 2024, siger borgmesteren.

Sønderborg Kommune har stadig en regning på ca. 80 mio. kr. efter stormfloden i efteråret 2023, der ramte området særligt hårdt med skader på private ejendomme og mange kommunale anlæg. Kommunen har endnu ikke vished om, hvor stor en del der dækkes af statslige puljer eller via låneadgang.

Anlægsniveauet var mere beskedent i 2023 end tidligere år. En af årsagerne var stigende materialepriser blandt andet på asfalt, hvilket har betydet, at kommunen af økonomihensyn, har valgt at vente med igangsætning af en række projekter. Alligevel har Sønderborg Kommune i 2023 indviet Sønderjyllands Danseakademi ved Sønderborg Musikskole, daginstitutionen Børne Galaksen i Hørup og Orangeriet ved Bosager. Dertil kommer renovering og udvidelse af Skansen, renovering af Dybbøl-Skolen, og så er Drift og Beredskab Sønderborg, der er kommunens nye center for drift, service og beredskab på Ingolf Nielsens Vej, åbnet.

Byrådet skal nu godkende, at regnskabet afgives til revision.

Sønderborg Kommunes regnskab (afrundet til mio. kr.)       

Indtægter 2023                                                    5.630   

Udgifter 2023                                                       5.393   

Skattefinansieret overskud                                  237   

Korrektion jfr. resultatforventning (budget)                 3   

Overskud (ikke forbrugt i 2023)                           234   

Heraf finansielle poster                                             29   

Anlæg udskudt til 2024 (søges overført)                 104   

Overskud på driftsvirksomheden                         101   

Søges overført fra 2023 og anvendt til:       

Midtvejsregulering af overførselsindkomster m.m.    33   

Fagudvalgenes serviceudgifter*                                42   

Seks konkrete anlægsprojekter                                 13   

Udgifter til stormflod                                                   13   

* Fagudvalgene overfører primært til bunde aktiviteter, der ikke blev afsluttet i 2023 samt til decentrale institutioner.         

Kilde: Sønderborg Kommune