Onlineplatforme er ansvarlige for bæredygtighedsudsagn

Det er en overtrædelse af markedsføringsloven, når onlineplatforme aktivt medvirker til at fremme salget af produkter, som virksomheder, der er til stede på platformene, fejlagtigt har betegnet som bæredygtige. Det vurderer Forbrugerombudsmanden på baggrund af to sager med onlineplatforme inden for tøj og andre tekstiler.

De to onlineplatforme Miinto A/S og Stylepit.com A/S har medvirket til at optimere og fremme salget af produkter – hvor nogen var betegnet som bæredygtige uden at være det – på deres platforme. Forbrugerombudsmanden vurderer, at de dermed har udøvet en aktiv rolle i formidlingen af informationen på platformene. De er derfor ikke omfattet af lovgivningens mulighed for at undgå ansvar. Forbrugerombudsmanden har på den baggrund orienteret de to onlineplatforme om reglerne og om Forbrugerombudsmandens vurdering af sagerne.

Platformene er salgskanaler for virksomheder, der sælger tøj og andre tekstiler. Begge platforme har markedsført produkter, som var til salg på dem, med besparelsesudsagn eller andre udsagn der tilskynder forbrugerne til at foretage en hurtig købsbeslutning. De har desuden markedsført produkter med konkurrencer og rabatkoder til hjemmesiderne.

Det er Forbrugerombudsmandens samlede vurdering, at de to platforme har haft en aktiv rolle i formidlingen af information på platformene. Derfor er de ikke omfattet af anvendelsesområdet for DSA-forordningens artikel 6 (tidligere e-handelslovens § 16), hvorefter onlineplatforme kan påberåbe sig ansvarsfritagelse for ulovlig information oplagret på deres platforme, hvis den pågældende onlineplatform har en passiv rolle i formidlingen af informationen.

Nogle af de markedsførte produkter har de virksomheder, der sælger via platformene, betegnet som bæredygtige. Bæredygtighedsudsagnene blev brugt både i titlerne på og i beskrivelserne af tøjet.

Forbrugerombudsmanden har anmodet Miinto og Stylepit om at dokumentere de anvendte udsagn om bæredygtighed. Det har ikke været muligt for Miinto og Stylepit at frembringe dokumentation fra virksomhederne, der sælger via platformene. Det er derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at de to platforme ikke har opfyldt dokumentationskravet i markedsføringsloven, og at bæredygtighedsudsagnene har været egnede til at vildlede forbrugerne i strid med markedsføringslovens vildledningsforbud.

Forbrugerombudsmanden har konstateret, at Miinto og Stylepit har fjernet de pågældende udsagn fra sin hjemmeside.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen siger:

– Onlineplatforme som Stylepit og Miinto er ansvarlige for overtrædelser af markedsføringsloven, også selv om den ulovlige information er oplagret af andre end virksomhederne selv, og også selv om virksomhederne ikke har haft konkret kendskab til de ulovlige informationer.

Forbrugerombudsmanden øger fokus på tekstilbranchen

Forbrugerombudsmanden har de sidste år modtaget et stigende antal klager over virksomheders brug af klima-, miljø-, og bæredygtighedsudsagn. Dette gælder også på tekstilområdet. Forbrugerombudsmanden kan konstatere, at de udsagn, der hyppigst anvendes for så vidt angår beklædningstekstiler, er udsagn om bæredygtighed, miljøudsagn, ”grønne” ikoner samt udsagn om indhold af genanvendt plastik, uden at virksomhederne nødvendigvis kan dokumentere disse udsagn.

Forbrugerombudsmanden vil derfor foretage en undersøgelse af tekstilbranchen med henblik på håndhævelse af markedsføringslovens vildledningsforbud.

Virksomheder kan orientere sig i kravene til dokumentation med videre i Forbrugerombudsmandens kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring.

Lovgrundlag:

DSA-forordningen (forordning 2022/2065)

Efter DSA-forordningens artikel 6 er en udbyder af en informationssamfundstjeneste, der består i lagring af information leveret af en tjenestemodtager, ikke ansvarlig for denne information, hvis tjenesteudbyderen opfylder de oplistede krav for ansvarsfritagelse i bestemmelsens litra a og b. En onlineplatform er et eksempel på en sådan tjenesteudbyder.

Det fremgår af DSA-forordningens præambelbetragtning nr. 18, at onlineplatformen skal have en udelukkende passiv rolle i behandlingen af den information, der bliver oplagret, for at være omfattet af reglerne om ansvarsfritagelse.

Bestemmelsen i DSA-forordningens artikel 6 og det tilhørende passivitetskrav er en videreførelse af e-handelsdirektivets artikel 14, der var gældende indtil den 17. februar 2024.

Passivitetskravet i e-handelsdirektivets artikel 14 er fortolket af EU-Domstolen, bl.a. i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google France/Louis Vuitton) og i sag C-324/09 (L’Oreal/eBay). Først, hvis det kan slås fast, at rollen er passiv, er det relevant at vurdere, om platformen opfylder de oplistede konkrete krav for ansvarsfritagelse.

Markedsføringsloven

Ifølge markedsføringslovens § 5 må markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne.

Ifølge markedsføringslovens § 6 må virksomheder ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger i markedsføringen eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det er en betingelse for, at der er handlet i strid med §§ 5 og 6, at den pågældende handelspraksis er egnet til at få forbrugeren til at træffe en beslutning, som denne ellers ikke ville have truffet, jf. § 8.

Endelig følger det af markedsføringslovens § 13, at oplysninger om faktiske forhold i markedsføringen skal kunne dokumenteres.

Kilde: Forbrugerombudsmanden