Miljøministeren: Gamle byggematerialer skal og kan genbruges

Mursten skal bare afrenses og så kan de holde de næste 100 år.

Mon ikke den største påvirkning er kommet fra Bonderøven, der i sine mange TV-udsendelser på DRTV igen og igen viser danskerne hvordan man kan genbruge både mursten og tømmer?

Udover at Bonderøven sparer kassen, så er han også med til at spare på CO2-udslippet når han genbruger byggematerialer.

Nu kommer regeringen som med nye regler vil sikre, at gamle byggematerialer i højere grad kan og vil blive genbrugt og genanvendt.

-Der er et kæmpe potentiale for bedre ressourceudnyttelse i byggebranchen, og derfor skal vi tænke mere bæredygtigt, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Den tid, hvor gamle byggematerialer ender i én container og først sorteres, når materialerne er blandet sammen, skal snart være forbi i byggebranchen. Regeringen foreslår, at materialer fra bygninger, der rives ned, sorteres under selve nedrivningen og dermed i højere grad bliver genanvendt og genbrugt.

Forslaget udspringer af den politiske aftale ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ fra 2020. Den har blandt andet som mål at mindske vores affaldsmængder ved mere genbrug og genanvendelse. Reglerne vil gælde for bygherrer og virksomheder, der nedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere.

I dag stammer 40 procent af Danmarks samlede affald fra byggebranchen. Det svarer til cirka fem millioner ton affald årligt.

Der er et kæmpe potentiale for bedre ressourceudnyttelse i byggebranchen, og derfor skal vi tænke mere bæredygtigt, så vi skaber mindre affald og mindre spild, samtidig med at vi genanvender og genbruger flere af de allerede eksisterende materialer. Det er jo oplagt, at for eksempel gamle mursten eller teglsten ikke kasseres, hvis de kan bruges til nye huse. Med selektiv nedrivning kan vi tage et stort skridt i den rigtige retning, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Branchen bakker op

Der er et stort potentiale for bedre ressourceudnyttelse i byggebranchen. Det er budskabet fra DI Byggeri, der hæfter sig ved, at både kravene om håndtering af affald samt den nationale og kommende europæiske klimaregulering sætter fokus på sektorens ressourceforbrug.

Der er behov for flere indsatser, som kan understøtte bedre ressourceudnyttelse i byggeriet. En af de indsatser er øget brug af selektiv nedrivning. Heldigvis er mange bygherrer allerede godt i gang med selektiv nedrivning, men potentialet er større, og en struktureret tilgang kan understøtte øget genbrug af byggematerialer. Det vil desuden give branchen et godt fundament at arbejde videre på i takt med, at kravene til bedre ressourceudnyttelse vinder frem, siger Anders Stouge, direktør i DI Byggeri.

Lovforslaget forventes fremsat i december 2023, og det forventes sammen med bekendtgørelsesreglerne at træde i kraft 1. juli 2024.

Fakta:

Med de nye regler og den eksisterende teknologi forventes det i gennemsnit, at:

14 pct. af beton i høj kvalitet kan genanvendes (tæt på 0 pct. i dag), og at 12 pct. kan genbruges (tæt på 0 pct. i dag)

Omkring 60 pct. ubehandlet træ kan genanvendes (40 pct. i dag), mens ca. 9 pct. kan genbruges (tæt på 0 pct. i dag)

Cirka 27 pct. tegl, klinker og mursten kan genbruges (tæt på 0 pct. i dag)

•Affaldsproducerende virksomheder er i dag forpligtet til at sortere bygge- og anlægsaffald over ét ton. Men sorteringen sker ofte først, når bygningen er revet ned, og derfor ender mange nedrevne byggematerialer i restaffald eller til nyttiggørelse frem for at blive brugt i nye bygninger.

•Bygherre skal med kvalificeret personale sørge for at udarbejde og udfylde nedrivningsplanen.

•Bygningerne skal efterfølges nedrives nænsomt, så byggematerialet løbende kan sorteres, og materialerne i højere grad kan genbruges eller genanvendes. Samtidig bidrager reglerne til at sikre, at byggematerialer, der indeholder miljø- og sundhedsfarlige stoffer, bliver håndteret på forsvarlig vis.

•Kompetencer i selektiv nedrivning skal højnes, og viden og værktøjet skal udbredes, så værdien af nedrevne byggematerialer udnyttes til fulde.

•Kravene gælder for nedrivning af bygninger på 250 m2 eller derover.

Kilde: Miljøministeriet