– En god dag for naturen i Danmark

Ny politisk aftale: Danmarks to første naturnationalparker er på vej

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet vil med knap 105 millioner kroner skabe mere vild natur til gavn for biodiversiteten. En af indsatserne bliver forberedelse af landets to første naturnationalparker, der skal etableres i Fussingø ved Randers og Gribskov i Nordsjælland.

Store græssende dyr, urørte løvskove og masser af plads til, at vilde dyr og planter kan trives. Det er målet med Danmarks første naturnationalparker, som inden for få år skal etableres i Fussingø vest for Randers og i Gribskov i Nordsjælland.

Det står klart, efter at regeringen og støttepartierne er blevet enige om at afsætte knap 105 mio. kroner til en række indsatser, der skal komme en presset natur til undsætning.

– Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for mere sammenhængende naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi med aftalen her tager hul på Danmarks to første naturnationalparker, som skal give vildere natur herhjemme, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse her til morgen.

I de to naturnationalparker forventes vilde dyr og planter at kunne brede sig på et område på i alt ca. 1.900 hektar, når naturnationalparkerne står færdige. Etableringen af naturnationalparker var et af elementerne i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne.

Ud over de to naturnationalparker er der afsat 10 mio. kroner til stenrev i havet og 35 mio. kroner i tilskud til sammenhængende arealer i og nær ved fem beskyttede og særligt sårbare naturtyper i beskyttede Natura 2000-områder.

Partierne har også besluttet, at det økologiske demonstrationslandbrug på Livø skal fortsætte, og at der afsættes 10 mio. kroner til at opkøbe et andet naturområde.

– Vi skal have mere natur, og vi skal have vildere natur. Med Danmarks første naturnationalparker viser vi en helt ny vej for, hvordan vi kan skabe plads og gode levesteder for dyr og planter på statens arealer, siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe.

– Vores natur har akut brug for hjælp. Og med aftalen tager vi et vigtigt skridt henimod at lade naturen blive mere vild og give den mere plads. Vi sætter bl.a. gang i to naturnationalparker til glæde for masser af sommerfugle, biller og svampe, og vi genetablerer stenrev til glæde for fiskeyngel og søanemoner. Men vi er langt fra i mål, og jeg ser derfor også frem til forhandlingerne omkring biodiversitetspakken, hvor jeg forventer, at vi bl.a. skal realisere mange flere naturnationalparker, siger Enhedslistens naturordfører Mai Villadsen.

– Jeg synes, det er fantastisk, at vi får taget hul på arbejdet med at lave naturnationalparker i Danmark! SF og Socialdemokratiet gik jo sammen til valg på 15 naturnationalparker, og jeg synes, det er på tide, at vi kommer i gang med at indfri det valgløfte. Naturen har brug for mere plads og steder, hvor den både kan eksistere på egne præmisser, og hvor vi kan lære hinanden at passe bedre på den, siger SF’s naturordfører Anne Valentina Berthelsen.

– Naturen er ude af balance. Der er brug for, at naturen igen kan blive vild og få plads til at udvikle sig. Med to naturnationalparker og aftalen i dag tager vi et skridt mod en mere bæredygtig måde at forvalte vores natur. Det er godt nyt for dyr og planter, og det er godt for os alle, der får en mere spændende natur at gå på opdagelse i, siger Alternativets miljøordfører Torsten Gejl.

– Det er en helt igennem fantastisk aftale, vi har lavet. Det har længe været et mål for Socialdemokratiet, at vi får skabt mere sammenhængende natur. Nu starter vi på Danmarks to første naturnationalparker, hvor biodiversitet og vild natur er i højsædet. Her bliver plads til store græssende dyr, vilde blomster og insekter. Samtidig sætter vi penge af til stenrev, der hjælper naturen både under og over vandet i Roskilde Fjord i Nationalpark Skjoldungernes Land. Det er en god dag for naturen, siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

Tal og fakta:

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. I alt omfatter aftalen knap 105 mio. kroner. Indsatserne i aftalen er:

• Naturnationalpark ved Fussingø vest for Randers. Parken skal rumme et varieret græsningslandskab med urørt løvskov, artsrige overdrev, enge og småsøer. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben.  Naturnationalparken bliver på omkring 800 hektar.

Her afsættes 20 mio. kroner til at forberede etableringen af naturnationalparken.

• Naturnationalpark ved Gribskov i Nordsjælland. Parken skal rumme et stort afvekslende løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Samtidig skal der skabes overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter. Parken bliver på omkring 1.100 hektar.

Her afsættes 10 mio. kroner. Desuden findes der yderligere 7 mio. kroner til parken gennem EU LIFE-midler og puljen til urørt skov. Midlerne bruges til at forberede etableringen af naturnationalparken.

• Genetablering af stenrev. Der skal genetableres stenrev i Natura 2000-områder. Stenrev giver gode vilkår for makroalger, der kan danne tætte tangskove på stenrevene. På større dybder, hvor lyset ikke tillader vækst af makroalger, kan polypdyr som fx dødningehåndskoral og søanemone dominere stenrevene. Stenrev udgør vigtig levesteder for mange dyregrupper, herunder fisk, og er derfor vigtige for havbundens biodiversitet.

Her afsættes 10 mio. kroner.

• Den økologiske landbrugsdrift på Livø fortsætter og opkøb af naturareal for at skabe større sammenhængende områder. Det økologiske landbrug på Livø fortsætter. Der kan samtidig afsættes 10 mio. kr. til opkøb af et naturareal i tilknytning til eksisterende statslige naturarealer i stedet for arealet på Livø.

• Tilskud til at forbedre naturtilstanden på særligt sårbare naturtyper. Der gives tilskud til sammenhængende arealer i og i tilknytning til fem beskyttede og særligt sårbare habitatnaturtyper i Natura 2000-områder: rigkær, kildevæld, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev. De fem naturtyper er valgt, fordi deres naturtilstand er i tilbagegang, og de samtidig er de mest fragmenterede naturtyper.

Her afsættes 35 mio. kroner til tilskud i 2020 og i 2021.

• Bedre mulighed for, at danskerne kan komme ud i naturen på statens arealer. I lyset af corona-krisen forventes flere danskere at bruge naturen mere fremover. Partierne er enige om at afsætte 19 mio. kroner til en pakke til en sommer i naturen, der skal understøtte danskernes oplevelser i naturen.

Be the first to comment on "– En god dag for naturen i Danmark"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*