18-09-2020 – Corona-tiltag – Disse regler gælder nu

Regeringen har netop oplyst om følgende nye tiltag:


Forsamlinger
Jo flere personer der er samlet, desto større er risikoen for smitte, særligt hvis man ikke kan holde afstand. Risikoen øges, når vi rykker indendørs og står tættere med dårlig ventilation. Der er et stadigt stigende antal rapporter, der dokumenterer et større antal smittede i forbindelse med forskellige events og arrangementer både kultur, sport, fejringer, højtider og lignende. I lyset af den seneste smitteudvikling iværksættes derfor følgende tiltag:

 1. Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer med virkning fra den 19. september 2020 kl. 12.00.
  Det betyder, at det som udgangspunkt vil være forbudt at deltage i indendørs eller udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. Der vil fortsat gælde en række undtagelser til forbuddet, bl.a.
  i private boliger og haver i tilknytning hertil og ved almindelig ophold og færden på en arbejdsplads mv. Det vil også fortsat være muligt at afholde og deltage i arrangementer mv. med op til 500 deltagere, hvis disse i det væsentlige sidder ned.
 2. Ordningen for afvikling af superligakampe, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig, finder fra samme tidspunkt ikke anvendelse.
  Det betyder, at der maksimalt vil kunne være op til 500 i det væsentlige siddende personer til stede samtidig ved afviklingen af superligakampe.
 3. Ordningen for afviklingen af indendørs og udendørs idrætsarrangementer mv.
  på faciliteter mv., hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig, (den tilpassede superligaordning) finder fra samme tidspunkt ikke anvendelse.
  Det betyder, at der maksimalt vil kunne være op til 500 i det væsentlige siddende personer til stede samtidig ved afviklingen af indendørs og udendørs idrætsarrangementer mv.

 4. Restaurationer og natteliv
  Der er i den seneste tid set forhøjet smitte blandt unge, hvilket også afspejles i en højere andel af unge iblandt indlagte med COVID-19. Samtidig kan der generelt være øget risiko for smittespredning, og der er derfor behov for at ved reducere aktiviteten i de sene aften- og nattetimer. Det er nødvendigt for, at vi kan holde andre dele af samfundet åbent. I lyset af den seneste smitteudvikling iværksættes
  derfor følgende tiltag:
 5. Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder med bevilling hertil begrænses til kl. 22.00 med virkning fra den 19. september 2020 kl. 12.00. Dette suppleres af skærpet opsyn fra politiet med områder med risiko for større forsamlinger (hotspots) med henblik på udstedelse af egentlige opholdsforbud, f.eks. ved sammenstimling, når serveringssteder lukker. Muligheden for, at serveringssteder kan holde åbent mellem kl. 22.00-05.00
  for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, finder ikke anvendelse. Serveringssteder kan dog holde åbent mellem kl. 22.00-05.00 med henblik på at sælge take-away.
 6. Der indføres med virkning fra den 19. september 2020 kl. 12.00 krav om brug af mundbind eller visir på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder – dog ikke, når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (børn m.fl.).
  Kravet vil gælde ved ankomst til restauranten, når man forlader stedet, og når man forlader sin plads ved bordet, f.eks. hvis man rejser sig for at benytte toilettet. Der skal også anvendes mundbind, når man står i baren for at bestille mad eller drikkevarer, betale osv. Kravet gælder
  indendørsservering og altså ikke udendørs. Der følges løbende op på krav, anbefalinger mv. i regi af relevante sektorpartnerskaber.
 7. For de lokaler, hvor der i medfør af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19 gælder et kvadratmeterkrav, indføres der med virkning fra den 19. september 2020 kl. 12.00 krav til skiltning, der angiver, hvor mange kunder, besøgende eller deltagere der må tillades adgang for. Dette skal blandt andet styrke politiets muligheder for at håndhæve overholdelsen heraf.
  Kravet vil gælde alle lokaler, hvor der gælder et krav om, hvor mange kunder, besøgende eller deltagende der maksimalt må tillades adgang for i lokalet, dvs. også andre lokaler end restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder. Der følges løbende op på krav, anbefalinger
  mv. i regi af relevante sektorpartnerskaber.
 8. Der bør være skærpet fokus på at overholde anbefalingen om 1 meters afstand (næse-til-næse) for gæster på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder. Ejere af sådanne steder bør desuden i relevant omfang medvirke til at sikre, at serveringsstedets gæster, der opholder sig uden for serveringsstedet, kan overholde anbefalingen om afstand på 1 meter. Tiltaget skal udmøntes nærmere i sektorpartnerskabsretningslinjer.
 9. Ejere af restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder opfordres til at indføre frivillig registrering af kontaktinformationer på gæster med henblik på at kunne udlevere kontaktinformationer til sundhedsmyndighederne i forbindelse med smitteopsporing.
  Datatilsynet har udarbejdet seks gode råd til registrering af restaurantgæsters oplysninger.
 10. Opfordring til, at man downloader og aktivt bruger smittesporingsappen
  (”Smitte|Stop”.)
  Alle danskere opfordres til at bruge appen smitte|stop, som er et digitalt værktøj til at bremse smittekæder, hvor COVID-19 spreder sig, f.eks. i offentlig transport eller på barer, restauranter mv, hvor man mødes med personer, man ikke kender. I appen kan man nemt give besked til de personer, som man har været tæt på, hvis man bliver testet positiv for COVID-19.
 11. Der indføres forbud mod indtag af alkoholiske drikke under kørsel i busser, der foregår med tilladelse efter buskørselsloven.
  Det vurderes, at busser, der er indrettet med henblik på fest, dans og indtagelse af alkohol, kan udgøre en væsentlig kilde til smittespredning.

 12. Detailhandlen
  I detailhandlen færdes hver dag mange mennesker på tværs af sædvanlige sociale netværk, og der kan være risiko for, at der opstår trængsel. I lyset af den seneste smitteudvikling iværksættes derfor følgende tiltag:
 13. Der indføres krav om synligt opsynspersonale i lokaler i detailhandlen over 2000 m2, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv. Opgaverne for personalet skal udmøntes nærmere i sektorpartnerskabsretningslinjer, og kravet forventes at gælde med virkning fra den 25. september 2020. For mindre lokaler opfordres der til, at der på lignende måde er personale, der holder opsyn med, at der ikke opstår trængsel i lokalet. For alle i detailhandlen opfordres der til at sætte særligt ind i
  spidsbelastningsperioderne, hvor der er mange kunder, for at sikre afspritning og overholdelse af afstand.
  Kravet vil indebære, at der skal være synligt personale i kundeområdet, som skal påse, at de krav og anbefalinger, der er indført som led i håndteringen af coronavirus, overholdes.
 14. Det anbefales, at indkøb kun foretages af ét familiemedlem ad gangen.
  Anbefalingen skal være med til at reducere antallet af kunder i butikker.
 15. Sociale aktiviteter og private sammenkomster
  Der er i den seneste tid set en række omfattende smittekæder, som har forbindelse til private fester, sociale arrangementer på uddannelsesinstitutioner og i forbindelse med byfest (open-by-night) eller andre offentlige arrangementer. I lyset heraf iværksættes derfor følgende tiltag:
 16. De generelle anbefalinger er, at man skal undgå håndtryk, kindkys og kram, holde 1 meters afstand, begrænse tæt fysiske kontakt og reducere antallet af kontakter. Der gælder selvfølgelig andre forhold, når man bor sammen, i familien, mellem kærester, når man går på date osv. Men man bør i udgangspunktet kun have tæt kontakt (kram, kys, holde hånd) med en mindre gruppe af personer. Anbefalingen er desuden, at man skal forsøge at begrænse den sociale omgang med andre, både når det gælder, hvor mange vi samles, hvor længe vi er sammen, og hvor mange forskellige personer vi mødes med. Der er ikke nogen konkret anbefaling om et bestemt antal personer, man kan se. Det vil være meget afhængigt af alder, arbejde, sociale forhold osv.
  Befolkningen kan således fortsat opretholde en hverdag med uddannelse, arbejde, besøg på restaurant, fritidsaktiviteter mv.
  Sundhedsstyrelsen har løbende beskrevet, hvordan man skal forholde sig og indgå i sociale sammenhænge under COVID-19 epidemien. Det er dels beskrevet i Sundhedsstyrelsens ’Generelle anbefalinger COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’ og derudover er der udarbejdet ’Gode Råd om sociale arrangementer, fejringer og fester’. Derudover har styrelsen også udarbejdet ’gode råd til unge’, og der er målrettet kommunikation til unge på relevante sociale medier.
 17. Det anbefales, at alle byfester og andre lignende arrangementer (f.eks. open-bynight og lignende arrangementer på tværs af detailbutikker, institutioner mv. i det offentlige rum) aflyses.
  Der er tale om arrangementer, hvor mange mennesker er samlet i bylivet, f.eks. i kombination med forretnings- og kulturliv, og som kan være præget af omstændigheder, f.eks. indtag af alkohol, der indebærer ”tab af kontrol”, hvilket medfører en øget risiko for, at anbefalinger om afstand og håndhygiejne ikke efterleves. Styrelsen for Patientsikkerhed har rapporteret om smitteudbrud, der kan relateres hertil.
 18. Det anbefales, at alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og lignende aflyses.
  Anbefalingen gælder også arrangementer, der ikke arrangeres af institutionen eller skolen, f.eks. klassefester, fødselsdage, lejrture mv., selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.
 19. Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige mærkedage, som allerede er planlagt, kan afholdes, hvis det er muligt at overholde Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’, men bør under alle omstændigheder slutte senest kl. 22.
 20. Det anbefales, at andre arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds.
  Anbefalingen følger Sundhedsstyrelsens skærpede anbefalinger om at begrænse antallet af gæster, øget opmærksomhed på afstand til hinanden og øget opmærksomhed på aktiviteter, der
  kan øge smitterisikoen som fællessang, taler, dans og selskabslege.

 21. Arbejdspladser og transport
  Vi skal som land arbejde os ud af de økonomiske vanskeligheder, som sundhedskrisen har skabt, så vi igen oplever økonomisk vækst og dermed skabelsen af nye
  arbejdspladser. Derfor skal vi i videst muligt omfang holde gang i hjulene og opretholde produktiviteten i samfundet. Samtidig er det at møde fysisk på arbejde typisk forbundet med mere aktivitet og færden i samfundet, herunder på tværs af kontaktnetværk, hvilket øger risikoen for smittespredning. I lyset af den seneste smitteudvikling iværksættes derfor følgende tiltag:
 22. Offentlige og private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse.
 23. Der opfordres til skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer.
  Anbefalingen indgår som en central del af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger til smitteforebyggelse.
 24. Offentlige og private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at alle sociale arrangementer på – og i tilknytning til – arbejdspladser aflyses.
 25. Der opfordres til at rejse uden for myldretiden og til at gå eller tage cyklen ved kortere ture.
  I myldretiden kan passagerne i den offentlige transport komme ud for at skulle stå særligt tæt, f.eks. i busser, tog og metro. Derfor opfordres til, hvis det er muligt, at rejse uden for myldretiden, ved f.eks. at flytte sin aftale eller møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen (såfremt der ikke kan arbejdes hjemmefra). Rejsende, der blot skal en kort tur, opfordres til så vidt muligt at cykle eller gå. På den måde undgås kontakt under transporten, og andre rejsende – som ikke har samme mulighed – kan opleve bedre plads i den offentlig transport.

  Sundhedssektor, ældrepleje, botilbud mv.
  De sårbare grupper i samfundet skal beskyttes bedst muligt. Der er i den seneste tid set en stigning i smitten blandt sundhedspersonale på sygehuse, plejehjem mv. og i smittetilfælde på plejehjem. I lyset heraf iværksættes derfor følgende tiltag:
 1. Sundhedsstyrelsen udsender skærpede retningslinjer om brug af værnemidler (mundbind/visir) i sundhedsvæsenet og ældreplejen: sygehuse, praksissektoren, plejecentre mv. (både for personale, patienter og besøgende). Visse døgntilbud på det sociale områder, der bebos af særligt sårbare borgere, vil ligeledes være omfattet.
 2. Styrelsen for Patientsikkerhed vil i samarbejde med lokale myndigheder have øget fokus på at beskytte sårbare borgere på plejehjem, sociale botilbud, bl.a. ved udstedelse af påbud om besøgsrestriktioner og evt. forbud.

  Tiltagene vil foreløbigt gælde til og med den 4. oktober 2020

Be the first to comment on "18-09-2020 – Corona-tiltag – Disse regler gælder nu"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*