Regeringen: 30 pct. af klodens land og hav skal beskyttes for at løfte natur og biodiversitet

Farverne er krasse og svampene er begyndt at kigge frem. Fotos: Erik Egvad Petersen
Regeringen vil arbejde for, at 30 pct. af naturen på land og til havs bliver beskyttet for at løfte naturen og biodiversiteten. Både i EU og over hele verden med FN-mål. Samtidig bidrager målene til at sikre bæredygtig brug af naturens ressourcer.

Op mod en million arter er truet af udryddelse, naturområder ryddes og naturen forsvin-der med hidtil uset hast på jorden.
Det har FN’s Naturpanel, IPBES, slået fast. Her er en udvidelse af verdens beskyttede områder et afgørende skridt i kampen mod tabet af na-tur.  Derfor tilslutter regeringen sig det politiske mål om 30 pct. beskyttede områder i 2030 i EU, i de regionale havkonventioner HELCOM og OSPAR og i FN.

Regeringen tilslutter sig også et EU-mål om 10 pct. strengt beskyttede områder for at sikre uforstyrret natur. – Vi står midt i en global natur- og biodiversitetskrise, hvor naturen er presset i hele ver-den. Hver fjerde af verdens dyre og plantearter i dag er i fare for at uddø, og tusindvis af arter er i fare for at forsvinde herhjemme. For at vende naturkrisen er det afgørende med ambitiøse internationale mål. Her skal vi fra dansk side være med til at presse på både i EU og globalt for 30 pct. beskyttede områder på land og på havet, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Lang vej til at vende krisen

Den seneste FN-rapport, som har evalueret de seneste ti års globale indsats for naturen, tegner samme nedslående billede, hvor ingen af de globale målsætninger fra 2010 frem til 2020, ser ud til at blive nået fuldt ud.  –  Det er ikke godt nok, at så få af de globale naturmål er nået. På næste topmøde under FN’s Biodiversitetskonvention i 2021 skal vi vedtage nye, globale naturmål og lave natu-rens Paris-aftale. Jeg er fast besluttet på at få en ambitiøs aftale, men vi skal også i EU gå foran med mere beskyttet natur og også strengt beskyttet natur. I Danmark har vi taget fat på at give naturen bedre vilkår, men hvert enkelt land kan ikke løse naturkrisen alene, og det er heller ikke meningen, at målene skal nås nationalt, men derimod i fællesskab.
Naturkrisen og klimakrisen hænger uløseligt sammen. Hvis vi passer bedre på naturen, kan vi mindske den globale opvarmning, siger miljøminister Lea Wermelin. Et globalt mål skal opfyldes globalt og et EU-mål skal opfyldes på EU-niveau. Beskyttelsen skal ske, hvor det gør en forskel for naturen. Derfor støtter Danmark blandt andet indsat-ser for naturbeskyttelse og naturbaserede løsninger i udviklingslande og vil arbejde for en ambitiøs aftale ved næste partskonference under biodiversitetskonventionen (UNCBD COP15). EU-kommissionen fremhæver, at nye beskyttede områder skal tage hensyn til, at arealet og kvaliteten af natur varierer blandt EU-landene. Det er ikke er realistisk, at der udlægges 30 pct. beskyttede områder på land i Danmark grundet befolkningstæthed, jordbrugsproduktion mm., men i fælleskab har EU-landene længe været i front, så der er i dag 26 pct. beskyttede områder på land i EU. 
    
Synergi med klimakampen

Klimakrisen og biodiversitetskrisen hænger uløseligt sammen, så at stoppe det globale tab af biodiversitet er afgørende for også at kunne bremse klimaforandringerne. Etablering af beskyttede områder kan bidrage til at gøre naturen mere robust i forhold til klimaforan-dringer og bidrage til at opfylde det globale mål om at stabilisere den globale opvarmning under 2 grader. Her er særligt havvind centralt for, at Danmark og EU kan reducere CO2-udledninger og dermed opnå klimaneutralitet i 2050. Det er afgørende, at der sker en omlægning af energiforbruget både i Danmark og i EU inden for rammerne af EU´s natur-direktiver og havstrategidirektivet. 

Fakta: På FN’s Biodiversitetskonventions 15. partskonference (UNCBD COP15) skal der vedtages nye, globale naturmål og ramme for det globale biodiversitetsarbejde frem mod 2030.  På grund af den globale COVID19-situation forventes partskonferencen først afholdt i sidste halvår af 2021.  EU har ca. 26 pct. beskyttede områder på land og ca. 11 pct. på havet, mens den globale udpegningsprocent for beskyttede områder på land er ca. 15 pct. og ca. 7 pct. på havet.

Be the first to comment on "Regeringen: 30 pct. af klodens land og hav skal beskyttes for at løfte natur og biodiversitet"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*