Detailhandelen i Tønder Kommune skal videreudvikles – Læs her hvordan det sker – og se hele detailhandelsanalysen her

Tønder er en af de mest markante turistbyer i grænselandet. Fotos: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget i Tønder Kommune har efter et dialogmøde med den ny handelsstandsforening for Tønder ønsket et beslutningsgrundlag for, hvordan forskellige planer og strategier omkring Tønder by kan samles og løftes strategisk.
Det har byrådet nu besluttet.

Turismen skal der gøres endnu mere ved – turisterne skal “lokkes” ind i butikkerne

Detailhandelsanalysen er udarbejdet med henblik på kommuneplanarbejdet og på at anvise muligheder for den videre strategiske udviklikling af detailhandelen i Tønder Kommune. Analysen har vist, at detailhandlen i Tønder Kommune overordnet set har klaret sig relativt godt siden 2016 i sammenligning med andre kommuner. På trods af et fald i antal butikker på 11 % og et fald i befolkningstallet er omsætningen steget på dagligvarer og fastholdt for udvalgsvarer målt i årets priser. Korrigeret for pris- og mængdemæssige udvikling er dagligvareomsætningen fastholdt i kommunen, mens udvalgsvareomsætning er faldet svagt. Fordelt i kommunen viser analysen:

 • Den samlede omsætning i årets priser i Tønder bymidte er steget 24 % i perioden 2015 til 2022. Stigningen skyldes kraftig vækst i dagligvareomsætningen, som er mere end fordoblet fra ca. 93 mio. kr. i 2015 til ca. 190 mio. kr. i 2022. Udvalgsvareomsætningen er faldet fra ca. 217 mio. kr. i 2015 til ca. 195 mio. kr. i 2022.
 • I Skærbæk bymidte er den samlede omsætning i årets priser steget med 1 %, mens den i Skærbæk-området i øvrigt er steget 45 %, svarende til ca. 30 mio. kr.
 • På Rømø er omsætningen i årets priser steget med 27 % fra ca. 150 mio. kr. i 2015 til 190 mio. kr. i 2022. På Rømø er dagligvareomsætningen steget med 19 % fra 84 mio. kr. i 2015 til ca. 100 mio. kr. i 2022. Udvalgsvareomsætningen er tilsvarende steget fra ca. 66 mio. kr. til 90 mio. kr., svarende til en stigning på 36 %.
 • I Toftlund-området er den samlede omsætning i årets priser faldet ca. 10 %, svarende til et fald på ca. 25 mio. kr.
 • I den resterende del af Tønder Kommune er omsætningen i årets priser samlet set steget med 5 %.

For den videre strategiske udvikling af detailhandelen anbefaler analysen, at kommune, handelsliv og andre vigtige parter samles om at udarbejde strategier for udviklingen af de enkelte handelsbyer. Hver by har sine egne udfordringer og udviklingsmuligheder. Derfor anbefales det, at der laves strategier for hver by, turismen skal udnyttes bedre, og der skal arbejdes videre med byrumsforbedringerne. Analysen anbefaler således:

 1. Strategi for handelsbyerne med visioner og konkrete handlinger: En vision for hvad den enkelte bymidte og dens handelsliv skal satse på og være kendt for på længere sigt samt en handlingsplan for, hvad der konkret skal ske hvert år de næste 5 år, og hvem der er ansvarlig for, at det kommer til at ske.
 2. Alle byer har noget at byde ind med: Tønder er kommunens overordnede handelsby, og det skal Tønder blive ved med at være. Bymidterne prioriteres, men de butikstyper, som ikke naturligt kan indpasses i bymidterne, skal placeres i aflastningsområder.
 3. Bak op om at bymidterne bliver mere blandede: Der bliver færre butikker i de fleste bymidter i både større og mindre byer i fremtiden – også i Tønder. Spisesteder og forretninger inden for skønhed, sundhed og personlig pleje er i vækst. Også kulturlivet fylder mere, og mange flere bruger byens gader, pladser og grønne områder til motion og bevægelse. Herudover kan byens handelsgade eller torv være mere egnet til udespisning. Et tomt lokale kan måske bruges af en forening eller en interessegruppe.
 4. Indfør eventuelt et “bymidten først princip”: Ligesom der er pligt til, at butikker skal ligge i bymidterne eller andre områder til detailhandel, kan det overvejes at overføre princippet om “bymidten først” til også at dække spisesteder, frisører, skønheds-klinikker og andre erhverv, der lever af kunder, der kommer ind fra gaden og bidrager til bylivet.
 5. Undgå nye dagligvarebutikker uden for bymidterne: Mange dagligvarebutikker ønsker at placere sig uden for bymidterne ved indfaldsvejene, hvor det er let at komme til i bil. Da dagligvarebutikker trækker mange kunder til hver dag, er det vigtigt at bevare dem i eller på kanten af bymidterne.
 6. Samarbejde om aktivering af de tomme lokaler i Tønder bymidte: Hver femte forretningslokale i Tønder bymidte står tomt, hvilket er med til at trække oplevelsen af by-midten ned og gøre handelsgaderne mindre interessante for kunderne. Det anbefales, at Tønder Kommune, grundejerne og handelsstandsforeningerne samarbejder om at få de tomme lokaler genaktiveret. Det handler om at blive bedre til at skabe kontakt mellem interesserede lejere og ejerne, at gøre lejemålene mere attraktive og om at se bredt og kreativt på anvendelsesmulighederne.
 7. Udnyt de store muligheder i turismen: Turismen har allerede en stor betydning i Tønder Kommune og kan få endnu mere betydning. Dansk Turisme er i fremgang og har udsigt til, at endnu flere gerne vil holde ferie i Danmark fremover. Handels-byerne i Tønder Kommune kan blive endnu mere fristende at handle i for turisterne. Det er reelt vanskeligt at se en grænse for, hvor meget handel turisterne kan bidrage med. Det anbefales derfor at sætte fokus på turismen og turisternes lyst til at handle i byerne i Tønder Kommune.
 8. Gå videre med byrumsforbedringerne: Attraktive byrum spiller en stor rolle for vores brug af bymidterne.

Forvaltningen anbefaler, at det videre arbejde med detailhandelsanalysen indarbejdes i det strategiske arbejde med detailhandeludviklingen i Tønder Kommune. I Budgetaftalen for 2023 blev det således besluttet, at der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2023 til Detailforum, som i samarbejde med Rømø-Tønder Turistforening og andre interessenter skal udvikle detailhandel og markedsføring af hele Tønder Kommune. Efterfølgende blev der den 28. februar 2023 afholdt en detailhandelskonference, hvor konklusionen var, at der skal investeres på tre områder:

 • Lokal udvikling og support af detailhandlen
 • Markedsføring af detailhandlen koordineret med Rømø-Tønder Turistforening
 • Fastlæggelse af en detailhandelsstrategi

I forbindelse med udmøntning af indsatserne skal der gennemføres et delprojekt, som skal bidrage til at uddybe en detailhandelstrategi i 2024. Denne kan bl.a. ndeholde emner som strategiarbejde, analyse, SWOT, udvikling af handlen, gågade og midtby koncept, rekruttering af kæder, bosætning m.v. For at skabe en sammenhæng mellem det videre arbejde og analysens konklusioner, bør detailhandelsanalysens anbefalinger indgå i dette strategiarbejde. Indsatsen spiller således fint sammen med detaihandelsanalysens anbefaling om strategier for handelsbyerne.

Efter dialog med Detailforum er det aftalt,

 • at den godkendte detailhandelsanalyse formidles til Detailforum
 • at der aftales individulle møder med de lokale handelsstandsforeningers medlemmer om analysens resultater og den videre indsats for strategisk udvikling lokalt
 • at der tages afsæt i de eksisterende og kommende byudviklingsprocesser samt BID forløb i den strategiske udvikling.

Flere forskellige kommunale udviklingsplaner samt BID forløbene understøtter udviklingen i detailhandelen. Det gælder BID forløb, byudviklingsplanerne samt kommuneplanstrategi og revisionen af kommuneplanen. BID forløbet vil indgå i dialogen vedr. det videre strategiarbejde. Strategiarbejdet skal samle de forskellige planer og strategier samt BID forløbene. Det sikrer en bred forankring af strategien og indsatserne, da BID består af en lang række lokale aktører fra både kommune og lokalområdet udover handelsstandsforeningen. Forvaltningen lægger op til en politisk behandling af den videre proces for BID forløbene i december.

Desuden tages det også op politisk i december, hvordan forskellige planer og stategier omkring Tønder by kan samles og løftes strategisk.

Her kan du læse detailhandelsanalysen for Tønder Kommune – klik her.

Kilde: Tønder Kommune